Modern Greek Bible

Luke 1

Luke

Return to Index

Chapter 2

1

[] En ekeinaiV de taiV hmeraiV exhlqe diatagma para tou KaisaroV Augoustou na apografh pasa h oikoumenh.

2

Auth h apografh egeine prwth, ote hgemoneue thV SuriaV o KurhnioV.

3

Kai hrconto panteV na apografwntai, ekastoV eiV thn eautou polin.

4

Anebh de kai Iwshf apo thV GalilaiaV ek thV polewV Nazaret eiV thn Ioudaian eiV thn polin tou Dabid, htiV kaleitai Bhqleem, epeidh autoV hto ek tou oikou kai thV patriaV tou Dabid,

5

dia na apografh meta thV Mariam thV hrrabwnismenhV me auton eiV gunaika, htiV hto egkuoV.

6

Kai enw hsan ekei, eplhrwqhsan ai hmerai tou na gennhsh×

7

kai egennhse ton uion authV ton prwtotokon, kai esparganwsen auton kai kateklinen auton en th fatnh, dioti den hto topoV di' autouV en tw katalumati.

8

[] Kai poimeneV hsan kata to auto meroV dianuktereuonteV en toiV agroiV kai fulattonteV fulakaV thV nuktoV epi to poimnion autwn.

9

Kai idou, aggeloV Kuriou exaifnhV efanh eiV autouV, kai doxa Kuriou elamye peri autouV, kai efobhqhsan fobon megan.

10

Kai eipe proV autouV o aggeloV× Mh fobeisqe× dioti idou, euaggelizomai eiV esaV caran megalhn, htiV qelei eisqai eiV panta ton laon,

11

dioti shmeron egennhqh eiV esaV en polei Dabid swthr, ostiV einai CristoV KurioV.

12

Kai touto qelei eisqai to shmeion eiV esaV× qelete eurei brefoV esparganwmenon, keimenon en th fatnh.

13

Kai exaifnhV meta tou aggelou efanh plhqoV stratiaV ouraniou umnountwn ton Qeon kai legontwn×

14

Doxa en uyistoiV Qew kai epi ghV eirhnh, en anqrwpoiV eudokia.

15

Kai kaqwV oi aggeloi anecwrhsan ap' autwn eiV ton ouranon, oi anqrwpoi oi poimeneV eipon proV allhlouV. AV upagwmen loipon ewV Bhqleem kai aV idwmen to pragma touto to gegonoV, to opoion o KurioV efanerwsen eiV hmaV.

16

Kai hlqon meta spoudhV kai euron thn te Mariam kai ton Iwshf kai to brefoV keimenon en th fatnh.

17

Kai idonteV, diekhruxan ton logon ton lalhqenta proV autouV peri tou paidiou toutou×

18

kai panteV oi akousanteV eqaumasan peri twn lalhqentwn upo twn poimenwn proV autouV.

19

H de Mariam efulatte pantaV touV logouV toutouV, dialogizomenh peri autwn en th kardia authV.

20

Kai upestreyan oi poimeneV, doxazonteV kai umnounteV ton Qeon dia panta osa hkousan kai eidon, kaqwV elalhqhsan proV autouV.

21

[] Kai ote eplhrwqhsan ai oktw hmerai dia na peritemwsi to paidion, eklhqh to onoma autou IhsouV, to onomasqen upo tou aggelou prin sullhfqh en th koilia.

22

Kai ote eplhrwqhsan ai hmerai tou kaqarismou authV kata ton nomon tou MwusewV, anebibasan auton eiV Ierosoluma dia na parasthswsin eiV ton Kurion,

23

kaqwV einai gegrammenon en tw nomw tou Kuriou, oti pan arsenikon dianoigon mhtran qelei klhqh agion eiV ton Kurion,

24

kai dia na prosferwsi qusian kata to eirhmenon en tw nomw tou Kuriou, zeugoV trugonwn h duo neossouV peristerwn.

25

[] Kai idou, hto anqrwpoV tiV en Ierousalhm, onomazomenoV Sumewn, kai o anqrwpoV outoV hto dikaioV kai eulabhV, prosmenwn thn parhgorian tou Israhl, kai Pneuma Agion hto ep' auton×

26

kai hto eiV auton apokekalummenon upo tou PneumatoV tou Agiou oti den qelei idei qanaton, prin idh ton Criston tou Kuriou.

27

Kai hlqe dia tou PneumatoV eiV to ieron× kai ote oi goneiV eiseferan to paidion Ihsoun dia na kamwsi peri autou kata thn sunhqeian tou nomou,

28

autoV edecqh auto eiV taV agkalaV autou kai euloghse ton Qeon kai eipe×

29

Nun apolueiV ton doulon sou, despota, kata to rhma sou, en eirhnh×

30

dioti eidon oi ofqalmoi mou to swthrion sou,

31

to opoion htoimasaV enwpion pantwn twn lawn,

32

fwV eiV fwtismon twn eqnwn kai doxan tou laou sou Israhl.

33

Kai o Iwshf kai h mhthr autou eqaumazon dia ta legomena peri autou.

34

Kai euloghsen autouV o Sumewn, kai eipe proV Mariam thn mhtera autou× Idou, outoV keitai eiV ptwsin kai anastasin pollwn en tw Israhl kai eiV shmeion antilegomenon.

35

Kai sou de authV thn yuchn romfaia qelei diaperasei, dia na anakalufqwsin oi dialogismoi pollwn kardiwn.

36

Kai uphrce tiV Anna profhtiV, qugathr Fanouhl, ek thV fulhV Ashr× auth hto polu probebhkuia eiV hlikian, htiV ezhse meta tou androV authV epta eth apo thV parqeniaV authV,

37

kai auth hto chra wV etwn ogdohkonta tessarwn, htiV den apemakruneto apo tou ierou, nukta kai hmeran latreuousa ton Qeon en nhsteiaiV kai proseucaiV×

38

kai auth fqasasa en auth th wra, edoxologei ton Kurion kai elalei peri autou proV pantaV touV prosmenontaV lutrwsin en Ierousalhm.

39

Kai afou eteleiwsan panta ta kata ton nomon tou Kuriou, upestreyan eiV thn Galilaian, eiV thn polin autwn Nazaret.

40

To de paidion huxane kai edunamouto kata to pneuma plhroumenon sofiaV, kai cariV Qeou hto ep' auto.

41

[] Eporeuonto de oi goneiV autou kat' etoV eiV Ierousalhm en th eorth tou pasca.

42

Kai ote egeinen etwn dwdeka, afou anebhsan eiV Ierosoluma kata to eqoV thV eorthV

43

kai eteleiwsan taV hmeraV, enw autoi upestrefon, to paidion o IhsouV emeinen opisw en Ierousalhm, kai den enohsen o Iwshf kai h mhthr autou.

44

NomisanteV de oti autoV hto en th sunodia, hlqon miaV hmeraV odon kai anezhtoun auton metaxu twn suggenwn kai twn gnwrimwn.

45

Kai mh euronteV auton, upestreyan eiV Ierousalhm zhtounteV auton.

46

Kai meta treiV hmeraV euron auton en tw ierw kaqhmenon en mesw twn didaskalwn kai akouonta auton kai erwtwnta autouV.

47

Existanto de panteV oi akouonteV auton dia thn sunesin kai taV apokriseiV autou.

48

Kai idonteV auton exeplaghsan, kai eipe proV auton h mhthr autou× Teknon, dia ti epraxaV eiV hmaV outwV; idou, o pathr sou kai egw katalupoumenoi se ezhtoumen.

49

Kai eipe proV autouV× Dia ti me ezhteite; den hxeurete oti prepei na hmai eiV ta tou PatroV mou;

50

Kai autoi den enohsan ton logon, ton opoion elalhse proV autouV.

51

Kai katebh met' autwn kai hlqen eiV Nazaret, kai hto upotassomenoV eiV autouV. H de mhthr autou efulatte pantaV touV logouV toutouV en th kardia authV.

52

Kai o IhsouV proekopten eiV sofian kai hlikian kai carin para Qew kai anqrwpoiV.

Luke 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: