Modern Greek Bible

John 13

John

Return to Index

Chapter 14

1

[] AV mh taratthtai h kardia saV× pisteuete eiV ton Qeon, kai eiV eme pisteuete.

2

En th oikia tou PatroV mou einai polla oikhmata× ei de mh, hqelon saV eipei× upagw na saV etoimasw topon×

3

kai afou upagw kai saV etoimasw topon, palin ercomai kai qelw saV paralabei proV emauton, dia na eisqe kai seiV, opou eimai egw.

4

[] Kai opou egw upagw exeurete, kai thn odon exeurete.

5

Legei proV auton o QwmaV× Kurie, den exeuromen pou upageiV× kai pwV dunameqa na exeurwmen thn odon;

6

Legei proV auton o IhsouV× Egw eimai h odoV kai h alhqeia kai h zwh× oudeiV ercetai proV ton Patera, eimh di' emou.

7

Ean egnwrizete eme, kai ton Patera mou hqelete gnwrisei. Kai apo tou nun gnwrizete auton kai eidete auton.

8

Legei proV auton o FilippoV× Kurie, deixon eiV hmaV ton Patera kai arkei eiV hmaV.

9

Legei proV auton o IhsouV× Toson kairon eimai meq' umwn, kai den me egnwrisaV, Filippe; ostiV eiden eme eide ton Patera× kai pwV su legeiV, Deixon eiV hmaV ton Patera;

10

Den pisteueiV oti egw eimai en tw Patri kai o Pathr einai en emoi; touV logouV, touV opoiouV egw lalw proV umaV, ap' emautou den lalw× all' o Pathr o menwn en emoi autoV ektelei ta erga.

11

Pisteuete moi oti egw eimai en tw Patri kai o Pathr einai en emoi× ei de mh, dia ta erga auta pisteuete moi.

12

[] AlhqwV, alhqwV saV legw, ostiV pisteuei eiV eme, ta erga ta opoia kamnw kai ekeinoV qelei kamei, kai megalhtera toutwn qelei kamei, dioti egw upagw proV ton Patera mou,

13

kai o, ti an zhthshte en tw onomati mou, qelw kamei touto, dia na doxasqh o Pathr en tw Uiw.

14

Ean zhthshte ti en tw onomati mou, egw qelw kamei auto.

15

[] Ean me agapate, taV entolaV mou fulaxate.

16

Kai egw qelw parakalesei ton Patera, kai qelei saV dwsei allon Paraklhton, dia na menh meq' umwn eiV ton aiwna,

17

to Pneuma thV alhqeiaV, to opoion o kosmoV den dunatai na labh, dioti den blepei auto oude gnwrizei auto× seiV omwV gnwrizete auto, dioti menei meq' umwn kai en umin qelei eisqai.

18

[] Den qelw saV afhsei orfanouV× ercomai proV esaV.

19

Eti oligon kai o kosmoV pleon den me blepei, seiV omwV me blepete, dioti egw zw kai seiV qelete zh.

20

En ekeinh th hmera seiV qelete gnwrisei, oti egw eimai en tw Patri mou kai seiV en emoi kai egw en umin.

21

O ecwn taV entolaV mou kai fulattwn autaV, ekeinoV einai o agapwn me× o de agapwn me qelei agaphqh upo tou PatroV mou, kai egw qelw agaphsei auton kai qelw fanerwsei emauton eiV auton.

22

Legei proV auton o IoudaV, ouci o IskariwthV× Kurie, ti sumbainei oti melleiV na fanerwshV seauton eiV hmaV kai ouci eiV ton kosmon;

23

Apekriqh o IhsouV kai eipe proV auton× Ean tiV me agapa, ton logon mou qelei fulaxei, kai o Pathr mou qelei agaphsei auton, kai proV auton qelomen elqei kai en autw qelomen katoikhsei.

24

O mh agapwn me touV logouV mou den fulattei× kai o logoV, ton opoion akouete, den einai idikoV mou, alla tou pemyantoV me PatroV.

25

[] Tauta elalhsa proV esaV enw euriskomai meq' umwn×

26

o de ParaklhtoV, to Pneuma to Agion, to opoion qelei pemyei o Pathr en tw onomati mou, ekeinoV qelei saV didaxei panta kai qelei saV upenqumisei panta osa eipon proV esaV.

27

Eirhnhn afinw eiV esaV, eirhnhn thn emhn didw eiV esaV× ouci kaqwV o kosmoV didei, saV didw egw. AV mh taratthtai h kardia saV mhde aV deilia.

28

[] Hkousate oti egw saV eipon, Upagw kai ercomai proV esaV. Ean me hgapate, hqelete carh oti eipon, Upagw proV ton Patera× dioti o Pathr mou einai megalhteroV mou×

29

kai twra saV eipon prin geinh, dia na pisteushte otan geinh.

30

Den qelw pleon lalhsei polla meq' umwn× dioti ercetai o arcwn tou kosmou toutou× kai den ecei ouden en emoi.

31

Alla dia na gnwrish o kosmoV oti agapw ton Patera, kai kaqwV me prosetaxen o Pathr, outw kamnw. Egerqhte, aV upagwmen enteuqen.

John 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: