Modern Greek Bible

John 21

Acts

Return to Index

Chapter 1

1

[] Ton men prwton logon ekamon, w Qeofile, peri pantwn osa hrcisen o IhsouV na kamnh kai na didaskh,

2

mecri thV hmeraV kaq' hn anelhfqh, afou dia PneumatoV Agiou edwken entolaV eiV touV apostolouV, touV opoiouV exelexen×

3

eiV touV opoiouV kai efanerwsen eauton zwnta meta to paqoV autou dia pollwn tekmhriwn, emfanizomenoV eiV autouV tessarakonta hmeraV kai legwn ta peri thV basileiaV tou Qeou.

4

Kai sunercomenoV met' autwn, parhggeile na mh apomakrunqwsin apo Ierosolumwn, alla na perimenwsi thn epaggelian tou PatroV, thn opoian hkousate, eipe, par' emou.

5

Dioti o men IwannhV ebaptisen en udati, seiV omwV qelete baptisqh en Pneumati Agiw ouci meta pollaV tautaV hmeraV.

6

[] Ekeinoi loipon sunelqonteV hrwtwn auton, legonteV× Kurie, taca en tw kairw toutw apokaqistaneiV thn basileian eiV ton Israhl;

7

Eipe de proV autouV× Den anhkei eiV esaV na gnwrizhte touV cronouV h touV kairouV, touV opoiouV o Pathr eqesen en th idia autou exousia,

8

alla qelete labei dunamin, otan epelqh to Agion Pneuma ef' umaV, kai qelete eisqai eiV eme martureV kai en Ierousalhm kai en pash th Ioudaia kai Samareia kai ewV escatou thV ghV.

9

Kai afou eipe tauta, blepontwn autwn anelhfqh, kai nefelh upelaben auton apo twn ofqalmwn autwn.

10

Kai enw hsan atenizonteV eiV ton ouranon ote autoV anebainen, idou, andreV duo me imatia leuka estaqhsan plhsion autwn,

11

oitineV kai eipon× AndreV Galilaioi, ti istasqe embleponteV eiV ton ouranon; outoV o IhsouV, ostiV anelhfqh af' umwn eiV ton ouranon, qelei elqei outw kaq' on tropon eidete auton poreuomenon eiV ton ouranon.

12

[] Tote upestreyan eiV Ierousalhm apo tou orouV tou kaloumenou ElaiwnoV, to opoion einai plhsion thV Ierousalhm, apecon odon sabbatou.

13

Kai ote eishlqon, anebhsan eiV to anwgeon, opou eicon to kataluma, o PetroV kai IakwboV kai IwannhV kai AndreaV, FilippoV kai QwmaV, BarqolomaioV kai MatqaioV, IakwboV Alfaiou kai Simwn o ZhlwthV kai IoudaV Iakwbou.

14

Outoi panteV enemenon omoqumadon eiV thn proseuchn kai thn dehsin meta twn gunaikwn kai MariaV thV mhtroV tou Ihsou kai meta twn adelfwn autou.

15

[] Kai en taiV hmeraiV tautaiV shkwqeiV o PetroV eiV to meson twn maqhtwn, eipen× hto de o ariqmoV twn ekei parontwn wV ekaton eikosin×

16

AndreV adelfoi, eprepe na plhrwqh h grafh auth, thn opoian proeipe to Pneuma to Agion dia stomatoV tou Dabid peri tou Iouda, ostiV egeinen odhgoV eiV touV sullabontaV ton Ihsoun,

17

dioti hto sunhriqmhmenoV me hmaV kai elabe thn merida thV diakoniaV tauthV.

18

OutoV loipon apekthsen agron ek tou misqou thV adikiaV, kai peswn promutta escisqh eiV to meson, kai execuqhsan ola ta entosqia autou×

19

kai egeine gnwston eiV pantaV touV katoikountaV thn Ierousalhm, wste o agroV ekeinoV wnomasqh en th idia autwn dialektw Akeldama, toutestin, agroV aimatoV.

20

Dioti einai gegrammenon en tw bibliw twn Yalmwn× AV geinh h katoikia autou erhmoV kai aV mh hnai o katoikwn en auth× kai, AlloV aV labh thn episkophn autou.

21

Prepei loipon ek twn andrwn, oitineV sunhlqon meq' hmwn kaq' olon ton kairon, kaq' on eishlqe kai exhlqe proV hmaV o KurioV IhsouV,

22

arcisaV apo tou baptismatoV tou Iwannou ewV thV hmeraV kaq' hn anelhfqh af' hmwn, eiV ek toutwn na geinh meq' hmwn martuV thV anastasewV autou.

23

Kai esthsan duo, Iwshf ton kaloumenon Barsaban, ostiV epwnomasqh IoustoV, kai Matqian.

24

Kai proseuchqenteV eipon× Su, Kurie, kardiognwsta pantwn, anadeixon ek twn duo toutwn ena, ontina exelexaV,

25

dia na labh thn merida thV diakoniaV tauthV kai apostolhV, ek thV opoiaV exepesen o IoudaV dia na apelqh eiV ton topon autou.

26

Kai edwkan touV klhrouV autwn, kai epesen o klhroV eiV ton Matqian, kai sugkateyhfisqh meta twn endeka apostolwn.

Acts 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: