Modern Greek Bible

Acts 8

Acts

Return to Index

Chapter 9

1

[] O de SauloV, pnewn eti apeilhn kai fonon kata twn maqhtwn tou Kuriou, hlqe proV ton arcierea

2

kai ezhthse par' autou epistolaV eiV Damaskon proV taV sunagwgaV, opwV ean eurh tinaV ek thV odou tauthV, andraV te kai gunaikaV, ferh dedemenouV eiV Ierousalhm.

3

Enw de poreuomenoV eplhsiazen eiV thn Damaskon, exaifnhV hstraye peri auton fwV apo tou ouranou,

4

kai peswn epi thn ghn, hkouse fwnhn legousan proV auton× Saoul, Saoul, ti me diwkeiV;

5

Kai eipe× TiV eisai, Kurie; Kai o KurioV eipen× Egw eimai o IhsouV, ton opoion su diwkeiV× sklhron soi einai na laktizhV proV kentra.

6

O de tremwn kai ekqamboV genomenoV, eipe× Kurie, ti qeleiV na kamw; Kai o KurioV eipe proV auton× Shkwqhti kai eiselqe eiV thn polin, kai qelei soi lalhqh ti prepei na kamhV.

7

Oi de andreV oi sunodeuonteV auton istanto afwnoi, akouonteV men thn fwnhn, mhdena omwV bleponteV.

8

Eshkwqh de o SauloV apo thV ghV, kai ecwn anewgmenouV touV ofqalmouV autou den eblepen oudena× kai ceiragwgounteV auton eishgagon eiV Damaskon.

9

Kai hto treiV hmeraV cwriV na bleph, kai den efagen oude epien.

10

[] Hto de tiV maqhthV en Damaskw AnaniaV onomazomenoV, kai eipe proV auton o KurioV di' oramatoV× Anania× O de eipen× Idou egw, Kurie.

11

Kai o KurioV eipe proV auton× ShkwqeiV upage eiV thn odon thn onomazomenhn Euqeian kai zhthson en th oikia tou Iouda tina Saulon onomazomenon Tarsea× dioti idou, proseucetai,

12

kai eide di' oramatoV anqrwpon Ananian onomazomenon oti eishlqe kai eqesen ep' auton thn ceira, dia na anableyh.

13

Apekriqh de o AnaniaV× Kurie, hkousa apo pollwn peri tou androV toutou, osa kaka epraxen eiV touV agiouV sou en Ierousalhm×

14

kai edw ecei exousian para twn arcierewn na desh pantaV touV epikaloumenouV to onoma sou.

15

Eipe de proV auton o KurioV× Upage, dioti outoV einai skeuoV ekloghV eiV eme, dia na bastash to onoma mou enwpion eqnwn kai basilewn kai twn uiwn Israhl×

16

epeidh egw qelw deixei eiV auton osa prepei na paqh uper tou onomatoV mou.

17

Uphge de o AnaniaV kai eishlqen eiV thn oikian, kai epiqesaV ep' auton taV ceiraV eipe× Saoul adelfe, o KurioV me apesteilen, o IhsouV ostiV efanh eiV se en th odw kaq' hn hrcou, dia na anableyhV kai na plhsqhV PneumatoV Agiou.

18

Kai euquV epeson apo twn ofqalmwn autou wV leph, kai anebleyen euquV, kai shkwqeiV ebaptisqh.

19

Kai labwn trofhn edunamwqh. Dietriye de o SauloV hmeraV tinaV meta twn en Damaskw maqhtwn,

20

kai euquV ekhrutten en taiV sunagwgaiV ton Criston oti outoV einai o UioV tou Qeou.

21

Exeplhttonto de panteV oi akouonteV kai elegon× Den einai outoV, ostiV exwloqreusen en Ierousalhm touV epikaloumenouV to onoma touto kai edw dia touto eicen elqei dia na ferh autouV dedemenouV proV touV arciereiV;

22

O de SauloV mallon enedunamouto kai sunecee touV IoudaiouV touV katoikountaV en Damaskw, apodeiknuwn oti outoV einai o CristoV.

23

[] Kai afou parhlqon hmerai ikanai, sunebouleuqhsan oi Ioudaioi na qanatwswsin auton×

24

egnwstopoihqh de eiV ton Saulon h epiboulh autwn. Kai parefulatton taV pulaV hmeran kai nukta, dia na qanatwswsin auton×

25

labonteV de auton oi maqhtai, dia nuktoV katebibasan dia tou teicouV kremasanteV entoV spuridoV.

26

Kai elqwn o SauloV eiV Ierousalhm eprospaqei na proskollhqh eiV touV maqhtaV× plhn panteV efobounto auton, mh pisteuonteV oti einai maqhthV.

27

O BarnabaV de paralabwn auton efere proV touV apostolouV, kai dihghqh proV autouV pwV eide ton Kurion en th odw kai oti elalhse proV auton, kai pwV en Damaskw, ekhruxe meta parrhsiaV en tw onomati tou Ihsou.

28

Kai hto met' autwn en Ierousalhm eisercomenoV kai exercomenoV kai meta parrhsiaV khruttwn en tw onomati tou Kuriou Ihsou,

29

kai elalei kai efiloneikei meta twn Ellhnistwn× ekeinoi de kateginonto eiV to na qanatwswsin auton.

30

MaqonteV de oi adelfoi, katebibasan auton eiV Kaisareian kai exapesteilan auton eiV Tarson.

31

Ai men loipon ekklhsiai kaq' olhn thn Ioudaian kai Galilaian kai Samareian eicon eirhnhn, oikodomoumenai kai peripatousai en tw fobw tou Kuriou, kai dia thV parhgoriaV tou Agiou PneumatoV eplhqunonto.

32

[] O de PetroV, diercomenoV dia pantwn, katebh kai proV touV agiouV touV katoikountaV thn Luddan.

33

Kai euren anqrwpon tina Ainean to onoma, ostiV hto paralutikoV, apo etwn oktw katakeimenoV epi krabbatou.

34

Kai eipe proV auton o PetroV× Ainea, se iatreuei IhsouV o CristoV× shkwqhti kai strwson thn klinhn sou. Kai euquV eshkwqh.

35

Kai eidon auton panteV oi katoikounteV thn Luddan kai ton Sarwna, oitineV epestreyan eiV ton Kurion.

36

[] Kai en Iopph hto tiV maqhtria onomati Tabiqa, htiV diermhneuomenh legetai DorkaV× auth hto plhrhV agaqwn ergwn kai elehmosunwn, taV opoiaV ekamne×

37

kat' ekeinaV de taV hmeraV sunebh asqenhsasa na apoqanh× kai lousanteV authn eqesan eiV anwgeon.

38

Kai epeidh h Ludda hto plhsion thV IopphV, akousanteV oi maqhtai oti o PetroV einai en auth, apesteilan proV auton duo andraV, parakalounteV na mh bradunh na perash ewV eiV autouV.

39

Kai shkwqeiV o PetroV, uphge met' autwn× ton opoion elqonta anebibasan eiV to anwgeon, kai parestaqhsan enwpion autou pasai ai chrai, klaiousai kai deiknuousai citwnaV kai imatia, osa h DorkaV eirgazeto ote hto met' autwn.

40

O de PetroV, ekbalwn exw pantaV, egonatise kai proshuchqh kai strafeiV proV to swma, eipe× Tabiqa, anasthqi. H de hnoixe touV ofqalmouV authV kai idousa ton Petron anekaqhsen.

41

O de edwke ceira eiV authn kai eshkwsen authn, kai fwnaxaV touV agiouV kai taV chraV paresthsen authn zwsan.

42

Egeine de touto gnwston kaq' olhn thn Iopphn, kai polloi episteusan eiV ton Kurion.

43

Kai o PetroV emeinen ikanaV hmeraV en Iopph para tini Simwni bursodeyh.

Acts 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: