Modern Greek Bible

Acts 21

Acts

Return to Index

Chapter 22

1

[] AndreV adelfoi kai patereV, akousate me apologoumenon twra proV esaV.

2

AkousanteV de oti elalei proV autouV eiV thn Ebraikhn dialekton, edeixan perissoteran hsucian. Kai eipen×

3

[] Egw men eimai anqrwpoV IoudaioV, gegennhmenoV en Tarsw thV KilikiaV, anateqrammenoV de en th polei tauth para touV podaV tou Gamalihl, pepaideumenoV kata thn akribeian tou patroparadotou nomou, zhlwthV wn tou Qeou, kaqwV panteV seiV eisqe shmeron×

4

ostiV katetrexa mecri qanatou tauthn thn odon, desmeuwn kai paradidwn eiV fulakaV andraV te kai gunaikaV,

5

kaqwV kai o arciereuV marturei eiV eme kai olon to presbuterion× para twn opoiwn kai epistolaV labwn proV touV adelfouV, eporeuomhn eiV Damaskon dia na ferw dedemenouV eiV Ierousalhm kai touV ekei ontaV, dia na timwrhqwsin.

6

Enw de odoiporwn eplhsiazon eiV thn Damaskon, peri thn meshmbrian exaifnhV estraye peri eme fwV polu ek tou ouranou,

7

kai epeson eiV to edafoV kai hkousa fwnhn legousan proV eme× Saoul, Saoul, ti me diwkeiV;

8

Egw de apekriqhn× TiV eisai, Kurie; Kai eipe proV eme× Egw eimai IhsouV o NazwraioV, ton opoion su diwkeiV.

9

Oi onteV de met' emou to men fwV eidon kai katefobhqhsan, thn fwnhn omwV tou lalountoV proV eme den hkousan.

10

Kai eipon× Ti na kamw, Kurie; Kai o KurioV eipe proV eme× ShkwqeiV upage eiV Damaskon, kai ekei qelei soi lalhqh peri pantwn osa einai diwrismena na kamhV.

11

Kai epeidh ek thV lamprothtoV tou fwtoV ekeinou den eblepon, ceiragwgoumenoV upo twn ontwn met' emou hlqon eiV Damaskon.

12

AnaniaV de tiV, anqrwpoV eusebhV kata ton nomon, marturoumenoV upo pantwn twn ekei katoikountwn Ioudaiwn,

13

hlqe proV eme kai staqeiV epanw mou moi, eipe× Saoul adelfe, anableyon. Kai egw th auth wra anebleya eiV auton.

14

O de eipen× O QeoV twn paterwn hmwn se diwrise na gnwrishV to qelhma autou kai na idhV ton dikaion kai na akoushV fwnhn ek tou stomatoV autou,

15

dioti qeleiV eisqai martuV peri autou proV pantaV touV anqrwpouV twn osa eideV kai hkousaV.

16

Kai twra ti braduneiV; shkwqeiV baptisqhti kai apolousqhti apo twn amartiwn sou, epikalesqeiV to onoma tou Kuriou.

17

Afou de upestreya eiV Ierousalhm, enw proshucomhn en tw ierw, hlqon eiV ekstasin

18

kai eidon auton legonta proV eme× Speuson kai exelqe tacewV ex Ierousalhm, dioti den qelousi paradecqh thn peri emou marturian sou.

19

Kai egw eipon× Kurie, autoi exeurousin oti egw efulakizon kai ederon en taiV sunagwgaiV touV pisteuontaV eiV se×

20

kai ote ecuneto to aima Stefanou tou marturoV sou, kai egw hmhn parwn kai sunefwnoun eiV ton fonon autou kai efulatton ta imatia twn foneuontwn auton.

21

Kai eipe proV eme× Upage, dioti egw qelw se exaposteilei eiV eqnh makran.

22

[] Kai mecri toutou tou logou hkouon auton× tote de uywsan thn fwnhn autwn, legonteV× Shkwson apo thV ghV ton toiouton× dioti den prepei na zh.

23

Kai epeidh autoi ekraugazon kai etinazon ta imatia kai erripton koniorton eiV ton aera,

24

o ciliarcoV prosetaxe na ferqh eiV to frourion, paraggeilaV na exetasqh dia mastigwn, dia na gnwrish dia poian aitian efwnazon outw kat' autou.

25

Kai kaqwV exhplwsen auton dedemenon me ta lwria, o PauloV eipe proV ton parestwta ekatontarcon× Einai taca nomimon eiV esaV anqrwpon Rwmaion kai akatakriton na mastigonhte;

26

AkousaV de o ekatontarcoV, uphge kai aphggeile proV ton ciliarcon, legwn× Blepe ti melleiV na kamhV× dioti o anqrwpoV outoV einai RwmaioV.

27

Proselqwn de o ciliarcoV, eipe proV auton× Lege moi, su RwmaioV eisai; O de eipe× Nai.

28

Kai apekriqh o ciliarcoV× Egw dia pollwn crhmatwn apekthsa tauthn thn politografhsin. O de PauloV eipen× All' egw kai egennhqhn RwmaioV.

29

EuquV loipon apesurqhsan ap' autou oi mellonteV na basaniswsin auton. Kai o ciliarcoV eti efobhqh gnwrisaV oti einai RwmaioV, kai dioti eice desei auton.

30

Th de epaurion qelwn na maqh to bebaion, peri tinoV kathgoreitai para twn Ioudaiwn, elusen auton apo twn desmwn, kai prosetaxe na elqwsin oi arciereiV kai olon to sunedrion autwn kai katabibasaV ton Paulon, esthsen emprosqen autwn.

Acts 23

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: