Modern Greek Bible

Romans 6

Romans

Return to Index

Chapter 7

1

[] H agnoeite, adelfoi, dioti lalw proV ginwskontaV ton nomon, oti o nomoV ecei kuriothta epi tou anqrwpou ef' oson cronon zh;

2

Dioti h upandroV gunh einai dedemenh dia tou nomou me ton andra zwnta× ean de apoqanh o anhr, apallattetai apo tou nomou tou androV.

3

Ara loipon ean zwntoV tou androV suzeucqh me allon andra, qelei eisqai moicaliV× ean omwV apoqanh o anhr, einai eleuqera apo tou nomou, wste na mh hnai moicaliV ean suzeucqh me allon andra.

4

Loipon, adelfoi mou, kai seiV eqanatwqhte wV proV ton nomon dia tou swmatoV tou Cristou, dia na suzeucqhte me allon, ton anastanta ek nekrwn, dia na karpoforhswmen eiV ton Qeon.

5

Dioti ote hmeqa en th sarki, ta paqh twn amartiwn ta dia tou nomou enhrgounto en toiV melesin hmwn, dia na karpoforhswmen eiV ton qanaton×

6

twra omwV aphllacqhmen apo tou nomou, apoqanontoV ekeinou, upo tou opoiou ekratoumeqa, dia na douleuwmen kata to neon pneuma kai ouci kata to palaion gramma.

7

[] Ti loipon qelomen eipei; o nomoV einai amartia; Mh genoito. Alla thn amartian den egnwrisa, eimh dia tou nomou× dioti kai thn epiqumian den hqelon gnwrisei, ean o nomoV den elege× Mh epiqumhshV.

8

Aformhn de labousa h amartia dia thV entolhV, egennhsen en emoi pasan epiqumian× dioti cwriV tou nomou h amartia einai nekra.

9

Kai egw ezwn pote cwriV nomou× all' ote hlqen h entolh, anezhsen amartia, egw de apeqanon×

10

kai h entolh, htiV edoqh proV zwhn, auth eureqh en emoi proV qanaton.

11

Dioti h amartia, labousa aformhn dia thV entolhV, me exhpathse kai di' authV me eqanatwsen.

12

Wste o men nomoV einai agioV; kai h entolh agia kai dikaia kai agaqh.

13

to agaqon loipon egeinen eiV eme qanatoV; mh genoito. All' h amartia, dia na fanh amartia, proxenousa eiV eme qanaton dia tou agaqou, wste na geinh kaq' uperbolhn amartwloV amartia dia thV entolhV.

14

[] Dioti exeuromen oti o nomoV einai pneumatikoV× egw de eimai sarkikoV, pepwlhmenoV upo thn amartian.

15

Dioti ekeino, to opoion prattw, den gnwrizw× epeidh ekeino to opoion qelw touto den prattw, all' ekeino to opoion misw touto prattw.

16

Ean de ekeino to opoion den qelw touto prattw, sumfwnw me ton nomon, oti einai kaloV.

17

Twra de den prattw pleon touto egw, all' h amartia h katoikousa en emoi.

18

Dioti exeurw oti den katoikei en emoi, toutestin en th sarki mou, agaqon× epeidh to qelein parestin eiV eme, to prattein omwV to kalon den euriskw×

19

dioti den prattw to agaqon, to opoion qelw× alla to kakon, to opoion den qelw, touto prattw.

20

Ean de egw prattw ekeino to opoion den qelw, den ergazomai auto pleon egw, all' h amartia h katoikousa en emoi.

21

Euriskw loipon ton nomon touton oti, enw egw qelw na prattw to kalon, parestin eiV eme to kakon×

22

dioti hdunomai men eiV ton nomon tou Qeou kata ton eswterikon anqrwpon,

23

blepw omwV en toiV melesi mou allon nomon antimacomenon eiV ton nomon tou nooV mou, kai aicmalwtizonta me eiV ton nomon thV amartiaV, ton onta en toiV melesi mou.

24

TalaipwroV anqrwpoV egw× tiV qelei me eleuqerwsei apo tou swmatoV tou qanatou toutou;

25

Eucaristw eiV ton Qeon dia Ihsou Cristou tou Kuriou hmwn. Ara loipon autoV egw me ton noun men douleuw eiV ton nomon tou Qeou, me thn sarka de eiV ton nomon thV amartiaV.

Romans 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: