Modern Greek Bible

2nd Corinthians 10

2 Corinthians

Return to Index

Chapter 11

1

[] Eiqe na upoferhte oligon ti thn afrosunhn mou× alla kai upoferete me.

2

Dioti eimai zhlotupoV proV esaV kata zhlotupian Qeou× epeidh saV hrrarwnisa me ena andra, dia na saV parasthsw parqenon agnhn eiV ton Criston.

3

foboumai omwV mhpwV, kaqwV o ofiV exhpathse thn Euan dia thV panourgiaV autou, diafqarh outwV o nouV saV, ekpeswn apo thV aplothtoV thV eiV ton Criston.

4

Dioti ean o ercomenoV khrutth proV esaV allon Ihsoun, ton opoion hmeiV den ekhruxamen, h lambanhte allo pneuma, to opoion den elabete, h allo euaggelion, to opoion den edecqhte, kalwV hqelete upoferei auton.

5

[] Alla stocazomai oti den eimai eiV ouden katwteroV twn prwtistwn apostolwn.

6

Ean de kai hmai idiwthV kata ton logon, all' ouci kata thn gnwsin, all' en panti tropw efanerwqhmen kata panta eiV esaV.

7

H epraxa amartian tapeinonwn emauton dia na uywqhte seiV, dioti saV ekhruxa dwrean to euaggelion tou Qeou;

8

AllaV ekklhsiaV egumnwsa labwn ta anagkaia dia thn uphresian saV,

9

kai ote hmhn parwn eiV esaV kai esterhqhn, den katebaruna oudena× dioti thn sterhsin mou prosaneplhrwsan oi adelfoi elqonteV apo MakedoniaV× kai kata panta efulaxa emauton kai qelw fulaxei abarh proV esaV.

10

Einai alhqeia tou Cristou en emoi oti h kauchsiV auth den qelei apokleisqh eiV eme en toiV topoiV thV AcaiaV.

11

Dia ti; dioti den saV agapw; o QeoV ginwskei.

12

O, ti de kamnw, touto kai qelw kamnei, dia na ekkoyw thn aformhn twn qelontwn aformhn, ina eureqwsin eiV ekeino, dia to opoion kaucwntai, toioutoi kaqwV kai hmeiV.

13

Dioti oi toioutoi einai yeudapostoloi, ergatai dolioi, metaschmatizomenoi eiV apostolouV Cristou.

14

Kai ouden qaumaston× dioti autoV o SatanaV metaschmatizetai eiV aggelon fwtoV.

15

Den einai loipon mega an kai oi diakonoi autou metaschmatizwntai eiV diakonouV dikaiosunhV, twn opoiwn to teloV qelei eisqai kata ta erga autwn.

16

[] Palin legw, MhdeiV aV mh me stocasqh oti eimai afrwn× ei de mh, decqhte me kan wV afrona, dia na kauchqw kai egw oligon ti.

17

O, ti lalw, eiV touto to qarroV thV kauchsewV, den lalw kata ton Kurion, all' wV afrwn.

18

Epeidh polloi kaucwntai kata thn sarka, qelw kauchqh kai egw.

19

Dioti seiV eucaristwV upoferete touV afronaV, onteV fronimoi×

20

epeidh upoferete, ean tiV saV katadoulonh, ean tiV saV katatrwgh, ean tiV lambanh ta umwn, ean tiV epairhtai, ean tiV saV ktupa eiV to proswpon.

21

Kata atimian legw, wV na hmeqa hmeiV asqeneiV. All' eiV o, ti tolma tiV, afronwV omilw, tolmw kai egw.

22

[] Ebraioi einai; kai egw× Israhlitai einai; kai egw× sperma Abraam einai; kai egw×

23

uphretai tou Cristou einai; parafronwn lalw, pleioteron egw× eiV kopouV perissoteron, eiV plhgaV kaq' uperbolhn, eiV fulakaV perissoteron, eiV qanatouV pollakiV.

24

upo twn Ioudaiwn pentakiV elabon plhgaV tessarakonta para mian,

25

triV errabdisqhn, apax eliqobolhqhn, triV enauaghsa, en hmeronuktion en tw buqw ekamon.

26

eiV odoiporiaV pollakiV, eiV kindunouV potamwn, kindunouV lhstwn, kindunouV ek tou genouV, kindunouV ex eqnwn, kindunouV en polei, kindunouV en erhmia, kindunouV en qalassh, kindunouV en yeudadelfoiV.

27

en kopw kai mocqw, en agrupniaiV pollakiV, en peinh kai diyh, en nhsteiaiV pollakiV, en yucei kai gumnothti×

28

ektoV twn exwterikwn o kaq' hmeran epikeimenoV eiV eme agwn, h merimna paswn twn ekklhsiwn.

29

TiV asqenei, kai den asqenw; tiV skandalizetai, kai egw den flegomai;

30

Ean preph na kaucwmai, qelw kauchqh eiV ta thV asqeneiaV mou.

31

O QeoV kai Pathr tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou, o wn euloghtoV eiV touV aiwnaV, gnwrizei oti den yeudomai.

32

En Damaskw o eqnarchV tou basilewV Areta efrourei thn polin twn Damaskhnwn, qelwn na me piash,

33

kai dia quridoV apo tou teicouV katebibasqhn en kofinw kai exefugon taV ceiraV autou.

2nd Corinthians 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: