Modern Greek Bible

Hebrews 1

Hebrews

Return to Index

Chapter 2

1

[] Dia touto prepei hmeiV na prosecwmen perissoteron eiV osa hkousamen, dia na mh ekpeswmen pote.

2

Dioti ean o logoV o lalhqeiV di' aggelwn egeine bebaioV, kai pasa parabasiV kai parakoh elabe dikaian misqapodosian,

3

pwV hmeiV qelomen ekfugei, ean amelhswmen toson megalhn swthrian; htiV arcisasa na lalhtai dia tou Kuriou, ebebaiwqh eiV hmaV upo twn akousantwn,

4

kai o QeoV sunepemarturei me shmeia kai terata kai me diafora qaumata kai me dianomaV tou Agiou PneumatoV kata thn qelhsin autou.

5

[] Dioti den upetaxen eiV aggelouV thn oikoumenhn thn mellousan, peri thV opoiaV laloumen.

6

Emarturhse de tiV en tini merei, legwn× Ti einai o anqrwpoV, wste na enqumhsai auton, H o uioV tou anqrwpou, wste na episkepthsai auton;

7

EkameV auton oligon ti katwteron twn aggelwn, me doxan kai timhn estefanwsaV auton kai katesthsaV auton epi ta erga twn ceirwn sou×

8

Panta upetaxaV upokatw twn podwn autou. Dioti upotaxaV eiV auton ta panta, den afhken ouden anupotakton eiV auton. Twra omwV den blepomen eti ta panta upotetagmena eiV auton×

9

ton de oligon ti para touV aggelouV hlattwmenon Ihsoun blepomen dia to paqhma tou qanatou me doxan kai timhn estefanwmenon, dia na geuqh qanaton uper pantoV anqrwpou dia thV caritoV tou Qeou.

10

[] Dioti eprepen eiV auton, dia ton opoion einai ta panta kai dia tou opoiou egeinan ta panta, ferwn eiV thn doxan pollouV uiouV, na kamh teleion ton archgon thV swthriaV autwn dia twn paqhmatwn.

11

Epeidh kai o agiazwn kai oi agiazomenoi ex enoV einai panteV× di' hn aitian den epaiscunetai na onomazh autouV adelfouV,

12

legwn× Qelw apaggeilei to onoma sou proV touV adelfouV mou, en mesw ekklhsiaV qelw se umnhsei×

13

kai palin× Egw qelw ecei thn pepoiqhsin mou ep' auton× kai palin× Idou, egw kai ta paidia, ta opoia moi edwken o QeoV.

14

[] Epeidh loipon ta paidia emeqexan apo sarkoV kai aimatoV, kai autoV paromoiwV metelaben apo twn autwn, dia na katarghsh dia tou qanatou ton econta to kratoV tou qanatou, toutesti ton diabolon,

15

kai eleuqerwsh ekeinouV, osoi dia ton fobon tou qanatou hsan dia pantoV tou biou upokeimenoi eiV thn douleian.

16

Dioti bebaiwV den anelaben aggelwn fusin, alla spermatoV Abraam anelaben.

17

Oqen eprepe na omoiwqh kata panta me touV adelfouV, dia na geinh elehmwn kai pistoV arciereuV eiV ta proV ton Qeon, dia na kamnh exilewsin uper twn amartiwn tou laou.

18

Epeidh kaq' oti autoV epaqe peirasqeiV, dunatai na bohqhsh touV peirazomenouV.

Hebrews 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: