Modern Greek Bible

1st Peter 1

1 Peter

Return to Index

Chapter 2

1

[] AporriyanteV loipon pasan kakian kai panta dolon kai upokriseiV kai fqonouV kai pasaV katalaliaV,

2

epipoqhsate wV neogennhta brefh to logikon adolon gala, dia na auxhqhte di' autou,

3

epeidh egeuqhte oti agaqoV o KurioV.

4

[] EiV ton opoion prosercomenoi, wV eiV liqon zwnta, upo men twn anqrwpwn apodedokimasmenon, para de tw Qew eklekton, entimon,

5

kai seiV, wV liqoi zwnteV, oikodomeisqe oikoV pneumatikoV, ierateuma agion, dia na prosferhte pneumatikaV qusiaV euprosdektouV eiV ton Qeon dia Ihsou Cristou×

6

dia touto kai periecetai en th grafh× Idou, qetw en Siwn liqon akrogwniaion, eklekton, entimon, kai o pisteuwn ep' auton den qelei kataiscunqh.

7

EiV esaV loipon touV pisteuontaV einai h timh, eiV de touV apeiqountaV o liqoV, ton opoion apedokimasan oi oikodomounteV, outoV egeine kefalh gwniaV

8

kai liqoV proskommatoV kai petra skandalou× oitineV proskoptousin eiV ton logon, onteV apeiqeiV, eiV to opoion kai hsan prosdiwrismenoi×

9

seiV omwV eisqe genoV eklekton, basileion ierateuma, eqnoV agion, laoV ton opoion apekthsen o QeoV, dia na exaggeilhte taV aretaV ekeinou, ostiV saV ekalesen ek tou skotouV eiV to qaumaston autou fwV×

10

oi pote mh onteV laoV, twra de laoV tou Qeou, oi pote mh hlehmenoi, twra de elehqenteV.

11

Agaphtoi, saV parakalw wV xenouV kai parepidhmouV, na apechte apo twn sarkikwn epiqumiwn, aitineV strateuontai kata thV yuchV,

12

na echte kalhn thn diagwghn saV metaxu twn eqnwn, ina enw saV katalalousin wV kakopoiouV, ek twn kalwn ergwn, otan idwsin auta, doxaswsi ton Qeon en th hmera thV episkeyewV.

13

[] Upotacqhte loipon eiV pasan anqrwpinhn diataxin dia ton Kurion× eite eiV basilea, wV upereconta,

14

eite eiV hgemonaV, wV di' autou pempomenouV eiV ekdikhsin men kakopoiwn, epainon de agaqopoiwn×

15

dioti outwV einai to qelhma tou Qeou, agaqopoiounteV na apostomonhte thn agnwsian twn afronwn anqrwpwn×

16

wV eleuqeroi, kai mh wV econteV thn eleuqerian epikalumma thV kakiaV, all' wV douloi tou Qeou.

17

PantaV timhsate, thn adelfothta agapate, ton Qeon fobeisqe, ton basilea timate.

18

Oi oiketai upotassesqe en panti fobw eiV touV kuriouV saV, ou monon eiV touV agaqouV kai epieikeiV, alla kai eiV touV diestrammenouV.

19

Dioti touto einai cariV, to na upoferh tiV lupaV dia thn eiV ton Qeon suneidhsin, pascwn adikwV.

20

Dioti poia doxa einai, ean amartanonteV kai rapizomenoi upomenhte; ean omwV agaqopoiounteV kai pasconteV upomenhte, touto einai cariV para tw Qew.

21

Dioti eiV touto proseklhqhte, epeidh kai o CristoV epaqen uper umwn, afinwn paradeigma eiV umaV dia na akolouqhshte ta icnh autou×

22

ostiV amartian den ekamen, oude eureqh doloV en tw stomati autou.

23

OstiV loidoroumenoV den anteloidorei, pascwn den hpeilei, alla parediden eauton eiV ton krinonta dikaiwV×

24

ostiV taV amartiaV hmwn autoV ebastasen en tw swmati autou epi tou xulou, dia na zhswmen en th dikaiosunh, apoqanonteV kata taV amartiaV× me tou opoiou thn plhghn iatreuqhte.

25

Dioti uphrcete wV probata planwmena, alla twra epestrafhte eiV ton poimena kai episkopon twn yucwn saV.

1st Peter 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: