Modern Greek Bible

Revelation 2

Revelation

Return to Index

Chapter 3

1

[] Kai proV ton aggelon thV en Sardesin ekklhsiaV grayon× Tauta legei o ecwn ta epta pneumata tou Qeou kai touV epta asteraV. Exeurw ta erga sou, oti to onoma eceiV oti zhV kai eisai nekroV.

2

Ginou agrupnoV kai sthrixon ta loipa, ta opoia mellousi na apoqanwsi× dioti den eurhka ta erga sou teleia enwpion tou Qeou.

3

Enqumou loipon pwV elabeV kai hkousaV, kai fulatte auta kai metanohson. Ean loipon den agrupnhshV, qelw elqei epi se wV klepthV, kai den qeleiV gnwrisei poian wran qelw elqei epi se.

4

EceiV oliga onomata kai en Sardesi, ta opoia den emolunan ta imatia autwn, kai qelousi peripathsei met' emou me leuka, dioti einai axioi.

5

O nikwn, outoV qelei enduqh imatia leuka, kai den qelw exaleiyei to onoma autou ek tou bibliou thV zwhV, kai qelw omologhsei to onoma autou enwpion tou PatroV mou kai enwpion twn aggelwn autou.

6

OstiV ecei wtion, aV akoush ti legei to Pneuma proV taV ekklhsiaV.

7

[] Kai proV ton aggelon thV en Filadelfeia ekklhsiaV grayon× Tauta legei o agioV, o alhqinoV, o ecwn to kleidion tou Dabid, ostiV anoigei kai oudeiV kleiei, kai kleiei kai oudeiV anoigei×

8

Exeurw ta erga sou× idou, eqesa enwpion sou quran anewgmenhn, kai oudeiV dunatai na kleish authn× dioti eceiV mikran dunamin kai efulaxaV ton logon mou kai den hrnhqhV to onoma mou.

9

Idou, qelw kamei touV ek thV sunagwghV tou Satana, oitineV legousin eautouV oti einai Ioudaioi, kai den einai, alla yeudontai idou, qelw kamei autouV na elqwsi kai na proskunhswsin enwpion twn podwn sou kai na gnwriswsin oti egw se hgaphsa.

10

Epeidh efulaxaV ton logon thV upomonhV mou, kai egw qelw se fulaxei ek thV wraV tou peirasmou, ostiV mellei na elqh epi thV oikoumenhV olhV, dia na dokimash touV katoikountaV epi thV ghV.

11

Idou, ercomai tacewV× kratei ekeino to opoion eceiV, dia na mh labh mhdeiV ton stefanon sou.

12

OstiV nika, qelw kamei auton stulon en tw naw tou Qeou mou, kai den qelei exelqei pleon exw, kai qelw grayei ep' auton to onoma tou Qeou mou kai to onoma thV polewV tou Qeou mou, thV neaV Ierousalhm, htiV katabainei ek tou ouranou apo tou Qeou mou, kai to onoma mou to neon.

13

OstiV ecei wtion, aV akoush ti legei to Pneuma proV taV ekklhsiaV.

14

[] Kai proV ton aggelon thV ekklhsiaV twn Laodikewn grayon× Tauta legei o Amhn, o martuV o pistoV kai alhqinoV, h arch thV ktisewV tou Qeou.

15

Exeurw ta erga sou, oti oute yucroV eisai oute zestoV× eiqe na hso yucroV h zestoV×

16

outwV, epeidh eisai cliaroV kai oute yucroV oute zestoV, mellw na se exemesw ek tou stomatoV mou.

17

Dioti legeiV oti plousioV eimai kai eplouthsa kai den ecw creian oudenoV, kai den exeureiV oti su eisai o talaipwroV kai eleeinoV kai ptwcoV kai tufloV kai gumnoV×

18

sumbouleuw se na agorashV par' emou crusion dedokimasmenon ek puroV dia na plouthshV, kai imatia leuka dia na enduqhV kai na mh fanerwqh h aiscunh thV gumnothtoV sou, kai crison touV ofqalmouV sou me kollourion dia na blephV.

19

Egw osouV agapw, elegcw kai paideuw× genou loipon zhlwthV kai metanohson.

20

Idou, istamai eiV thn quran kai krouw× ean tiV akoush thV fwnhV mou kai anoixh thn quran, qelw eiselqei proV auton kai qelw deipnhsei met' autou kai autoV met' emou.

21

OstiV nika, qelw dwsei eiV auton na kaqhsh met' emou en tw qronw mou, kaqwV kai egw enikhsa kai ekaqhsa meta tou PatroV mou en tw qronw autou.

22

OstiV ecei wtion, aV akoush ti legei to Pneuma proV taV ekklhsiaV.

Revelation 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: