Modern Greek Bible

Revelation 14

Revelation

Return to Index

Chapter 15

1

[] Kai eidon allo shmeion en tw ouranw mega kai qaumaston, aggelouV epta, oitineV eicon taV epta escataV plhgaV, dioti en autaiV etelesqh o qumoV tou Qeou.

2

Kai eidon wV qalassan ualinhn memigmenhn me pur, kai ekeinouV oitineV enikhsan kata tou qhriou kai kata thV eikonoV autou kai kata tou caragmatoV autou kai kata tou ariqmou tou onomatoV autou istamenouV epi thn qalassan thn ualinhn, econtaV kiqaraV tou Qeou.

3

Kai eyallon thn wdhn MwusewV tou doulou tou Qeou kai thn wdhn tou Arniou, legonteV× Megala kai qaumasta ta erga sou, Kurie Qee pantokratwr× dikaiai kai alhqinai ai odoi sou, basileu twn agiwn.

4

TiV den qelei se fobhqh, Kurie, kai doxasei to onoma sou; dioti eisai monoV osioV, dioti panta ta eqnh qelousin elqei kai proskunhsei enwpion sou, dioti ai kriseiV sou efanerwqhsan.

5

[] Kai meta tauta eidon kai idou, hnoicqh o naoV thV skhnhV tou marturiou en tw ouranw,

6

kai exhlqon ek tou naou oi epta aggeloi, econteV taV epta plhgaV, endedumenoi lina kaqara kai lampra kai periezwsmenoi peri ta sthqh zwnaV crusaV.

7

Kai en ek twn tessarwn zwwn edwken eiV touV epta aggelouV epta fialaV crusaV, plhreiV tou qumou tou Qeou tou zwntoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn.

8

Kai egemisqh o naoV apo kapnou ek thV doxhV tou Qeou kai ek thV dunamewV autou× kai oudeiV hdunato na eiselqh eiV ton naon, ewsou teleiwswsin ai epta plhgai twn epta aggelwn.

Revelation 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: