Modern Greek Bible

Revelation 15

Revelation

Return to Index

Chapter 16

1

[] Kai hkousa fwnhn megalhn ek tou naou legousan proV touV epta aggelouV× Upagete kai ekceate eiV thn ghn taV fialaV tou qumou tou Qeou.

2

Kai uphgen o prwtoV kai execee thn fialhn autou epi thn ghn× kai egeinen elkoV kakon kai ponhron eiV touV anqrwpouV, touV econtaV to caragma tou qhriou kai touV proskunountaV thn eikona autou.

3

Kai o deuteroV aggeloV execee thn fialhn autou eiV thn qalassan× kai egeinen aima wV nekrou, kai pasa yuch zwsa apeqanen en th qalassh.

4

Kai o tritoV aggeloV execee thn fialhn autou eiV touV potamouV kai eiV taV phgaV twn udatwn× kai egeinen aima.

5

Kai hkousa ton aggelon twn udatwn legonta× DikaioV eisai, Kurie, o wn kai o hn kai o osioV, dioti ekrinaV tauta×

6

epeidh aima agiwn kai profhtwn execean, kai aima edwkaV eiV autouV na piwsi× dioti axioi einai.

7

Kai hkousa allon ek tou qusiasthriou legonta× Nai, Kurie Qee pantokratwr, alhqinai kai dikaiai ai kriseiV sou.

8

[] Kai o tetartoV aggeloV execee thn fialhn autou epi ton hlion× kai edoqh eiV auton na kaumatish touV anqrwpouV me pur.

9

Kai ekaumatisqhsan oi anqrwpoi kauma mega, kai eblasfhmhsan to onoma tou Qeou tou econtoV exousian epi taV plhgaV tautaV, kai den metenohsan wste na dwswsi doxan eiV auton.

10

Kai o pemptoV aggeloV execee thn fialhn autou epi ton qronon tou qhriou× kai egeinen h basileia autou plhrhV skotouV, kai emassoun taV glwssaV autwn ek tou ponou,

11

kai eblasfhmhsan ton Qeon tou ouranou dia touV ponouV autwn kai dia ta elkh autwn, kai den metenohsan apo twn ergwn autwn.

12

[] Kai o ektoV aggeloV execee thn fialhn autou epi ton potamon ton megan ton Eufrathn× kai exhranqh to udwr autou, dia na etoimasqh h odoV twn basilewn twn apo anatolwn hliou.

13

Kai eidon tria akaqarta pneumata omoia me batracouV exercomena ek tou stomatoV tou drakontoV kai ek tou stomatoV tou qhriou kai ek tou stomatoV tou yeudoprofhtou×

14

dioti einai pneumata daimonwn ektelounta shmeia, ta opoia ekporeuontai proV touV basileiV thV ghV kai thV oikoumenhV olhV, dia na sunaxwsin autouV eiV ton polemon thV hmeraV ekeinhV thV megalhV tou Qeou tou pantokratoroV.

15

Idou, ercomai wV klepthV× makarioV ostiV agrupnei kai fulattei ta imatia autou, dia na mh peripath gumnoV kai blepwsi thn aschmosunhn autou.

16

Kai sunhqroisen autouV eiV ton topon ton kaloumenon Ebraisti Armageddwn.

17

[] Kai o ebdomoV aggeloV execee thn fialhn autou eiV ton aera× kai exhlqe fwnh megalh apo tou naou tou ouranou apo tou qronou, legousa× Etelesqh.

18

Kai egeinan fwnai kai brontai kai astrapai, kai egeine seismoV megaV, opoioV den egeinen afou oi anqrwpoi uphrxan epi thV ghV, toson polla megaloV seismoV.

19

Kai dihreqh h poliV h megalh eiV tria merh, kai ai poleiV twn eqnwn epeson. Kai Babulwn h megalh hlqen eiV enqumhsin enwpion tou Qeou dia na dwsh eiV authn to pothrion tou oinou tou qumou thV orghV autou.

20

Kai pasa nhsoV efuge kai ta orh den eureqhsan.

21

Kai calaza megalh ewV enoV talantou katebainen ek tou ouranou epi touV anqrwpouV× kai eblasfhmhsan oi anqrwpoi ton Qeon dia thn plhghn thV calazhV, dioti h plhgh authV hto megalh sfodra.

Revelation 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: